Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do zatrudnienia na ZASTĘPSTWO

                                                                             O G Ł O S Z E N I E

 

Ogłaszam nabór kandydatów do zatrudnienia na  ZASTĘPSTWO  Głównej   Księgowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w  Sławnie.  Proponuję warunki zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy; minimum 1/2 etatu (20 godz. tygodniowo) na okres  minimum 5 miesięcy.  Kandydatka/ kandydat powinien spełnić wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. nr 157,   poz. 1240/, a w szczególności;
1)  ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3)   nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

Spełnia jeden z poniższych warunków:
a)  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b)  ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c)  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:
1) znajomość obowiązujących przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i zamówień publicznych,
2) mile widziane doświadczenie w sferze budżetowej,
3) bardzo dobra znajomość obsługi komputera .
Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku.
1)  prowadzenie rachunkowości instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
5) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
6) odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,
7) sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki,
8) odpowiedzialność za całokształt prac związanych za działalnością finansowo-księgową jednostki.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie, posiadane kwalifikacje / kserokopie dyplomów, certyfikatów, świadectw/,
4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,           
7) zaświadczenie lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia kandydata pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.). Oświadczenia powinny być własnoręczne podpisane.

Forma, termin składania ofert i wybór kandydata:
I etap.
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na zastępstwo Głównego Księgowego OSIR" osobiście w siedzibie  Ośrodka Sportu i Rekreacji  76-100 Sławno, plac Sportowy 1,  lub przesłać listem poleconym na adres:  Ośrodek Sportu i Rekreacji 76-100 Sławno  plac Sportowy 1,   w terminie do  12 października  2012 roku  do godz. 14.00 – liczy się data wpływu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
II etap.
W dniu 15 października  (poniedziałek ) od godziny 10.00 w biurze  OSIR  rozpocznie się przesłuchanie kandydatów spośród których zostanie wybrana osoba do pracy na Zastępstwo Głównej Księgowej  OSIR  – nieobecność kandydata oznacza rezygnację z
ubiegania się o zatrudnieniu. Decyzja o wyborze kandydata do zatrudnienia na zastępstwo Głównej Księgowej zostanie ogłoszona w tym samym dniu po przesłuchaniu wszystkich kandydatów.

 

Początek  zatrudnienia : 22, października  2012rok.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  59 810 75 65  w godz. 9.00-12.00.


 Krzysztof  Kowalczyk  dyrektor OSIR

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Kowalczyk 03-10-2012 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Kowalczyk 03-10-2012 14:10