Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

SIWZ

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Plac Sportowy 1

76-100 Sławno

tel.: (59) 8107565

fax.: (59) 8107565

NIP 839-041-07-20

REGON 000330217

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony – zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą.

 

Przedmiot zamówienia: „Kompleksowe Sprzątanie :

- Hala widowiskowo – sportowa , ul. Sempołowskiej 3C, 76-100 Sławno

- Hala sportowa, Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno

- Biuro Ośrodka Sportu i Rekreacji, Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno”

 

CPV 90.91.00.00-9

 

 

Wykaz załączników:

 

1

Formularz Oferty

(Załącznik nr 1)

2

 

3

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat usług

(Załącznik nr 2)

 

(Załącznik nr 3)

 

4

Oświadczenie Wykonawcy art. 22 ust. 1

(Załącznik nr 4)

5

Oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust. 1

(Załącznik nr 5)

6

7

Projekt umowy

6. Specyfikacja Techniczna

(Załącznik nr 6)

(Załącznik nr 7)

 

 

 

 

 

Sporządził: Zatwierdził:

 

 

Sławno, dnia 06 grudnia 2011 r.

 

Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawą Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami), zwanej dalej pzp.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe Sprzątanie:

- Hala widowiskowo – sportowa , ul. Sempołowskiej 3C, 76-100 Sławno

- Hala sportowa , Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno

- Biuro Ośrodka Sportu i Rekreacji , Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno

 

Szczegółowy zakres usługi, opis obiektów przewidzianych do sprzątania określa Specyfikacja Techniczna będąca załącznikiem do niniejszych warunków zamówienia stanowiące załącznik nr 7.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 02.01.2012r. - 31.12.2012r.

2Miejsce wykonania usługi, tj.:

 

- Hala widowiskowo – sportowa , ul. Sempołowskiej 3C, 76-100 Sławno

- Hala sportowa , Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno

- Biuro Ośrodka Sportu i Rekreacji , Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 1. O udzielenie zamówienia publicznego określonego w I części SIWZ, mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 3. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 1. Wykonawcy muszą spełniać warunki:

 1. posiadać doświadczenie w postaci wykonania w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) każde,

 2. posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

 1. Ocena spełnienia warunków będzie dokonana w systemie spełnia – nie spełnia na podstawie dostarczonych oświadczeń i dokumentów określonych w części IV SIWZ.

 

 1. WYKAZ OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których

mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

 1. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy (załącznik nr 4),

 2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje bez zastrzeżeń, zawarte w treści formularza oferty (załącznik nr 1),

 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

 4. Oświadczenie, że Wykonawca uważa się za związanego ofertą na czas wskazany w SIWZ, zawarte w treści formularza oferty (załącznik nr 1),

 5. Oświadczenie o akceptacji warunków umowy, której wzór załączono do SIWZ, zawarte w treści formularza oferty (załącznik nr 1),

 6. Wykaz co najmniej 2 wykonanych usług o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 3) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, np. referencje,

 7. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 2)

 8. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 zł. Dokument ten wymagany będzie przed podpisaniem umowy,

Przy składaniu oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, że w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzyst-niejszej, najpóźniej na dzień podpisania umowy przedłoży wymaganą polisę lub inny dokument ubezpieczenia.

Zamawiający nie podpisze umowy z wykonawcą, w przypadku braku tego dokumentu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, skutki nie podpisania umowy, będą traktowane jako uchylanie się wykonawcy od podpisania umowy.

 

Wymagania dotyczące doświadczenia w realizacji zadań o podobnym charakterze, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak również potencjału ekonomicznego wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w ust. w pkt 9, 10, 11, 12, 13,14.

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

 

 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5),

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W przypadku wykonawców występujących wspólnie, składa każdy z wykonawców, w przypadku spółki cywilnej obowiązuje również załączenie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przez wszystkich wspólników oraz umowy spółki,

 1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 2. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 10, 11, 12, 13 i 14:

 1. pkt 10-12 i pkt 14 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

 1. pkt 13 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy.

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 9, 10, 11, 12, 13 i 14 SIWZ składa każdy z Wykonawców.

 3. W przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie składają ofertę, mają wówczas obowiązek ustanowić pełnomocnika do:

 1. łącznego reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

 2. łącznego reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przedmiotowe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wówczas zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

 1. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

 2. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

 4. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 5. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy.

 6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości;

 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 8. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaję się za odrzuconą.

 

 1. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie i faksem.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i każda ze stron niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

 3. Informacje drogą faksową należy przesyłać na numer : (59) 810-75-65.

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z WYKONAWCAMI:

 

Krzysztof Kowalczyk – Dyrektor OSiR Sławno, tel. (59) 810 75 65

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

 4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 5. Bieg terminu związania ofert rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:

  1. treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ;

  2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

  3. oferta winna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej;

  4. oferta winna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 1 SIWZ - formularz oferty;

  5. oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem;

  6. oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty;

  7. upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z dokumentów dołączonych do oferty;

  8. w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w formie pisemnej, potwierdzone notarialnie i dołączone do oferty;

  9. Wszelkie zmiany i poprawki w treści oferty (wniesione przed złożeniem oferty) muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/ce ofertę;

  10. Wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty można składać w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania oferty;

  11. Wykonawca winien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia:

 

Oferta – „Kompleksowe Sprzątanie:

- Hala widowiskowo – sportowa , ul. Sempołowskiej 3C, 76-100 Sławno,

- Hala sportowa, Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno,

- Biura Ośrodka Sportu i Rekreacji, Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno

oraz „Nie otwierać przed dniem 16.12.2011r. do godz.10.15”

 

 1. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia;

 2. Skutki związane z nieoznaczeniem oferty w sposób podany w SIWZ ponosi Wykonawca;

 3. Nieoznaczenie oferty w sposób podany w SIWZ nie skutkuje odrzuceniem oferty;

 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert:

 1. powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 11, a koperty zewnętrzna i wewnętrzna będą oznaczone określeniami "zmiana” lub "wycofanie",

 2. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert;

 1. Ofertę należy spiąć w sposób trwały, strony zapisane muszą być ponumerowane, a ich ilość wpisana do treści formularza oferty;

 2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca;

 3. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

 

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

 1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisem jak w Rozdziale VII pkt. 11 w siedzibie Zamawiającego, tj.: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, Plac Sportowy 1,

76-100 Sławno, w sekretariacie, do dnia: 16.12.2011 r. do godz. 10.00.

 1. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

 2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, 16.12.2011 roku o godz. 10.15, biuro OSiR w Sławnie - gabinet dyrektora.

 3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

 6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.

 7. Informacje, o których mowa w ust. 6 i 7, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek

 

 1. SPOSÓB PODANIA CENY OFERTOWEJ

 

1. Oferta ma obejmować jedną ostateczną cenę oferty w złotych polskich [PLN]

cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją

zamówienia.

3.Cena podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały czas realizacji umowy.

 

 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

 

 1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

 

 1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najtańszych spośród nich. Oferta najtańsza otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednia ilość punktów.

 2. 0cena ofert będzie odbywała się wg następującej zasady:

 

W kryterium "cena" (Kc), Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

 

Kc=

cena najniższa

x 100 pkt

cena oferty badanej

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty w tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane wcześniej w złożonych ofertach.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między stronami negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian, z zastrzeżeniem pkt 7.

6.W przypadku, gdy oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

7.Zamawiający poprawi w tekście oferty:

 1. oczywiste omyłki pisarskie,

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została

poprawiona.

 

 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

 2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 2. 0 unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

   1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

   2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 4, jeżeli:

 1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,

 2. w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej ofert oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 1. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

 

 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

 

Wzór umowy zawiera załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Zgodnie z art. 180 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

 2. opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

 3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

 4. odrzucenia oferty odwołującego.

 1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

 4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w nosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

 6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

 8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

 9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

 10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

 11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

 12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję na posiedzeniu, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

 13. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

 14. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

 15. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

 16. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

 1. nie zawiera braków formalnych;

 2. uiszczono wpis.

 1. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

 2. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.

 3. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

 4. Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:

 1. w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;

 2. odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony;

 3. odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie;

 4. odwołujący powołuję się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się;

 5. odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu, lub w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu;

 6. w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2;

 7. odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5.

 1. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

 2. Izba ogłasza orzeczenie po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu jawnym oraz podaje ustne motywy rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia.

 3. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyła się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia, a jeżeli nie było ogłoszenia w terminie 3 dni od dnia wydania postanowienia, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom.

 4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 1. ZAMAWIAJĄCY ZGODNIE Z ART. 144 USTAWY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY, NA PODSTAWIE KTÓREJ DOKONANO WYBORU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA CO NAJMNIEJ JEDNEJ Z OKOLICZNOŚCI WYMIENIONEJ PONIŻEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM PODAWANYCH WARUNKÓW ICH WPROWADZENIA

 

 1. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

 1. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

 1. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w specyfikacji technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

 2. pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości usług,

 3. konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

 1. zmiany osobowe

a) zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej wykonawcy.

3.1) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania i materiałów. Zmiana wynagrodzenia (cena oferty) jest możliwa na zasadach określonych w warunkach umowy.

3.2) Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy pod warunkami:

- osoby, które mają przystąpić do wykonywania umowy spełniają wymogi SIWZ,

- zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń co do osoby mającej przystąpić do wykonywania umowy.

 

2. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

 1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

 2. zmiana obowiązującej stawki VAT,

 3. rezygnacja zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,

 4. zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Kodeksu Cywilnego,

 5. gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1, 3, 4, 5 niniejszego ustępu, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania i materiałów.

W przypadku pkt 2 zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny oferty w części jakiej dotyczą te zmiany przepisów.

W przypadku pkt 3 zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych usług i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie usług, z których zamawiający rezygnuje.

Wszystkie powyższe zmiany postanowienia w ust. 1 i 2 stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę, Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażanie takiej zgody.

 

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy:

 1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),

 2. zmiany danych teleadresowych,

 3. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

 

 1. W INNYCH SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY USTAWY.

 

 1. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH

UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KÓTRYCH MOWA W ART. 67 UST 1 PKT 6

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ONE ODPOWIADAĆ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 1. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ DOSTĘPNA JEST SIWZ

 

Strona internetowa: http://bip.osir.slawno.pl

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCOM

 

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a Wykonawcom odbywać się będą w złotych polskich [PLN].

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Kowalczyk 09-12-2011 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2011
Ostatnia aktualizacja: 20-12-2011 11:45