Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

załączniki do SIWZ

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Nazwa i adres Wykonawcy ........................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..…………..

NIP ............................................................. REGON ....................................................

Nr konta bankowego ......................................................................................................

Tel. ................................. Fax ................................. e-mail ........................................

Osoba do kontaktu …………………………………………………………………..…………………

(imię i nazwisko, nr telefonu)

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie

ul. Plac Sportowy 1

76-100 Sławno

 

O F E R T A

 

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe Sprzątanie:

- Hala widowiskowo – sportowa , ul. Sempołowskiej 3C, 76-100 Sławno

- Hala sportowa , ul. Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno

- Biuro Ośrodka Sportu i Rekreacji , ul. Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno

 

 1. Oferuję(my) usługę sprzątania zgodnej z wymaganiami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ofertową:

.......................... zł netto: + ……. % VAT ……………………………. zł

............................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

 3. Oświadczam(y), że oferowana usługa wykonana zostanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w okresie 02.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

 1. Oświadczamy, że przyjmujemy 14 dniowy termin płatności faktur przez Zamawiającego.

 2. Oświadczam(y), że wartość oferty jest niezmienna do chwili zrealizowania przedmiotu zamówienia.

 3. Oświadczamy, że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (załącznik numer 6) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do spełnienia wszelkich wymagań wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od podpisania umowy z naszej winy.

 4. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 5. Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 233 kk.)

 6. Oferta zawiera .............. ponumerowanych stron.

 7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

..............................................................

.................................., data .....................

........................................................

 

(podpis)

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

 

 

 

 

WYKAZ NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA SPRZĘTU, NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

Rodzaj sprzętu

 

Własny/dzierżawiony

 

Liczba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................., dnia ................................. 2011r.

 

 

 

 

..................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 

 

………….., dnia …….......……r.

...............................................................

nazwa i adres Wykonawcy

(pieczątka)

 

 

 

 

Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia

 

Lp.

Zamawiający

(adres)

Przedmiot zamówienia

(rodzaj, miejsce wykon.)

Wartość zamówienia w zł

Data wykonania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

 

 

 

 

..................................................... .............................. dn. ...................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

 

 

 


 

Oświadczenie

 

 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Kompleksowe Sprzątanie:

- Hala widowiskowo – sportowa , ul. Sempołowskiej 3C, 76-100 Sławno

- Hala sportowa , Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno

- Biuro Ośrodka Sportu i Rekreacji , Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno

 

 

 

Ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich rejestrach, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

spełniam warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP:

art. 22 ust.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.


 

................................................................

(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5

 

..................................................... .............................. dn. ...................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

 

 

OŚWIADCZENIE

 

w postępowaniu o zamówienie publiczne Kompleksowe Sprzątanie:

- Hala widowiskowo – sportowa , ul. Sempołowskiej 3C, 76-100 Sławno

- Hala sportowa , Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno

- Biuro Ośrodka Sportu i Rekreacji , Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym wykluczeniu podlegają:

 

 1. wykonawcy, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

 2. wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

 3. wykonawcy, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

 • wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

 • nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

 • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

 • nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

................................................................

(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U M O W A

 

zawarta w dniu …………… pomiędzy:

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sławnie z siedzibą przy ul. Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Dyrektora - Krzysztofa Kowalczyka

 

a

 

 

zarejestrowanym w pod numerem ………………zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

 

 

o treści następującej:

§ 1

Przedmiot umowy

 

 1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

Kompleksowe sprzątanie:

- Hala widowiskowo – sportowa , ul. Sempołowskiej 3C, 76-100 Sławno

- Hala sportowa , Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno

- Biuro Ośrodka Sportu i Rekreacji , Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno

zwane dalej przedmiotem umowy.

 1. Zakres usługi do wykonania określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Specyfikacja Techniczna ( załącznik Nr 7).

 

§ 2

Wynagrodzenie i rozliczenie

 

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany zakres usług, uwzględniające wszystkie składniki w niniejszej umowie, ustalono zostało na kwotę brutto zł (słownie złotych: ).

 2. Za wykonywanie usługi sprzątania Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne.

 3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem zgodnym z ceną oferty. Wynagrodzenie miesięczne obejmuje wszystkie prace niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy.

 4. Należność za świadczone usługi Zamawiający będzie przekazywał przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. Faktura wystawiana będzie na koniec każdego miesiąca z wyszczególnieniem poszczególnych obiektów.

 5. Ustalone stawki wynagrodzenia obowiązują przez okres trwania umowy.


 


 


 


 

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy

 

 1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 02 stycznia 2012 roku.

 2. Termin zakończenia realizacji zamówienia: 31 grudnia 2012 roku.

 

 

 

§ 4

 

Obowiązki stron

 

1. Obowiązki Wykonawcy:

  1. Wykonawca oświadcza, że nie będzie używał do wykonania usługi żadnych materiałów zakazanych przepisami szczególnymi.

  2. Przedmiot umowy Wykonawca wykona z własnych środków i materiałów.

  3. Wykonawca odpowiada materialnie za szkody wyrządzone w czasie sprzątania (w obiekcie oraz sprzęcie elektronicznym) w budynku w czasie wykonywania zleconych czynności przez osoby mu podległe.

  4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie tajemnicy państwowej, służbowej oraz przepisów wewnętrznych, regulaminu pracy.

  5. Posiadanie przez Wykonawcę zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę przynajmniej 100.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) i prowadzenie spraw odszkodowawczych związanych z nagłymi wypadkami w obiektach objętych usługą

 1. Obowiązki Zamawiającego:

  1. Zapewnienie właściwego nadzoru nad prowadzonymi usługami.

  2. Kontrola prawidłowości i zgodności z umową świadczenia usług.

  3. Zamawiający wydzieli pomieszczenie do przechowywania sprzętu oraz dla pracowników sprzątających.

 1. Wykonawca przy wykonywaniu swoich obowiązków korzystać będzie z urządzeń alarmowych i p. pożarowych Zamawiającego. W tym celu Zamawiający zorganizuje na swój koszt szkolenie pracowników Wykonawcy i umożliwi dostęp do tych urządzeń.

 

§ 5

 

Kary umowne

 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do potrącenia następujących kar umownych:

 1. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac wymienionych w załączniku nr 3 - w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 pkt 1,

 2. za opóźnienie w wykonywaniu prac wymienionych w załączniku nr 3 - w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 pkt 1,w wysokości 30% wartości brutto umowy w przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 3. Zamawiający zmniejszy cenę płaconej należności, potrącając bezpośrednio z faktury VAT wystawionej na koniec miesiąca, o kwotę kar umownych, wyliczonych zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2.

 4. Wysokość kary umownej wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy może ulec zmianie, gdy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wiarygodny dowód, że powód nieterminowej lub niewłaściwej realizacji usługi wystąpił z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

 5. Każdej ze stron przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wartość kar umownych jest niższa od wartości powstałej szkody na zasadach ogólnych.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1)Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

2)Zostanie dokonane przez komornika sądowego lub inny organ egzekucyjny zajęcia mienia Wykonawcy,

3)Na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się, z obowiązku określonego w § 2 ust. 4 za co najmniej dwa pełne miesiące płatności.

 1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

 2. W przypadku rażących zaniedbań w prowadzeniu przez Wykonawcę prac objętych umową Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 

§ 7

Reprezentacja stron w zakresie wykonania umowy

 

 1. Zamawiający w zakresie odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie niniejszej umowy będzie reprezentowany przez:

1.1. Krzysztof Kowalczyk

1.2. Alicja Golczyk

2. Wykonawca wskazuje jako swych reprezentantów w trakcie wykonywania umowy:

2.1.

2.2.

 

§ 8

 

Postanowienie końcowe

1. Integralną częścią umowy są:

  1. Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna będąca załącznikiem nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  2. Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy.

  3. Załącznik nr 3 – Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 1. W sprawach nienormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

 2. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

 3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Kowalczyk 09-12-2011 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Kowalczyk 09-12-2011 13:36