Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kompleksowe sprzątanie: - Hala widowiskowo - sportowa , ul. Sempołowskiej 3C, 76-100 Sławno - Hala sportowa, Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno - Biuro Ośrodka Sportu i Rekreacji, Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno.

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.osir.slawno.pl

 

Sławno: Kompleksowe sprzątanie: - Hala widowiskowo - sportowa , ul. Sempołowskiej 3C, 76-100 Sławno - Hala sportowa, Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno - Biuro Ośrodka Sportu i Rekreacji, Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno
Numer ogłoszenia: 484700 - 2012; data zamieszczenia: 03.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji , pl. Sportowy 1, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 059 8107565, faks 059 8197565.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.slawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe sprzątanie: - Hala widowiskowo - sportowa , ul. Sempołowskiej 3C, 76-100 Sławno - Hala sportowa, Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno - Biuro Ośrodka Sportu i Rekreacji, Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na sprzątaniu: - budynku Hali widowisko -sportowej przy ul. Sempołowskiej 3C, 76-100 Sławno; - budynku Hali Sportowej , Plac Sportowy 1,76-100 Sławno; - biura Ośrodka Sportu i Rekreacji , Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiono w Specyfikacji Technicznej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia publicznego określonego w I części SIWZ, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Wykaz co najmniej 2 wykonanych usług o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców ( załącznik nr 3) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, np. referencje.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz narzędzi,wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami ( załącznik nr 2) spełnia /nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 zł. Dokument ten wymagany będzie przed podpisaniem umowy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 1) Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w specyfikacji technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,b) pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości usług,c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,2) zmiany osobowe a) zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej wykonawcy.3.1) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania i materiałów. Zmiana wynagrodzenia (cena oferty) jest możliwa na zasadach określonych w warunkach umowy. 3.2) Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy pod warunkami:- osoby, które mają przystąpić do wykonywania umowy spełniają wymogi SIWZ,- zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń co do osoby mającej przystąpić do wykonywania umowy. 2. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 2) zmiana obowiązującej stawki VAT, 3) rezygnacja zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, 4) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Kodeksu Cywilnego, 5) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1, 3, 4, 5 niniejszego ustępu, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania i materiałów. W przypadku pkt 2 zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny oferty w części jakiej dotyczą te zmiany przepisów.W przypadku pkt 3 zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych usług i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie usług, z których zamawiający rezygnuje.Wszystkie powyższe zmiany postanowienia w ust. 1 i 2 stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę, Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażanie takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),2.zmiany danych teleadresowych, 3. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.osir.slawno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Sportu i Rekreacji 76 -100 Sławno Plac Sportowy 1 tel. 59 8107565 Fax: 59 8107565 osoba do kontaktu: Krzysztof Kowalczyk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji 76 -100 Sławno Plac Sportowy 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2012-12-03 15:09:28 63,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_2013_a.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-03 15:09:28 153,5KB 85 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ZaA_.1_i_2_do_Spec.tech..doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-03 15:12:30 4,4MB
2 zaA_A_czniki_do_SIWZ.2013.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-03 15:12:46 10KB
3 Specyfikacja_techniczna_(1).doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-04 12:47:14 24KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 03-12-2012 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Kowalczyk 03-12-2012
Ostatnia aktualizacja: 04-12-2012 12:48